Algemene voorwaarden

Facturen
Na ieder consult ontvang je een factuur die ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar om voor eventuele vergoeding in aanmerking te komen, tenzij er schriftelijk andere afspraken over de facturering zijn gemaakt.

Betaling
Betaling van het consult kan contant of binnen 14 dagen via een factuur.

Annuleringsvoorwaarden
Een afspraak kan tot 24 uur kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Voor het annuleren of verplaatsen van een afspraak binnen 24 uur wordt een bedrag van 25 euro in rekening gebracht.

Privacy en kwaliteitsnormen
Mijn beroep oefen ik uit in overeenstemming met de beroepscode zoals deze is vastgesteld door de beroepsvereniging NFG.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Er is sprake van een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat je gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens zijn niet toegankelijk voor derden en zonder schriftelijke toestemming worden er geen gegevens aan anderen verstrekt. Uitzondering op de plicht tot geheimhouding is ter voorkoming van direct gevaar personen, of wanneer er sprake is van wettelijke bepalingen of rechterlijke beslissingen.

Cliëntendossier
Bij aanmelding wordt een digitaal dossier aangelegd met gegevens. Het gaat om persoonsgegevens en gespreksgegevens die nodig zijn voor de ondersteuning. Registratie gebeurt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Je hebt het recht om je dossier in te zien. Na afsluiting van de ondersteuning zal het dossier conform de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen 15 jaar bewaard worden en daarna vernietigd. Je kunt schriftelijk verzoeken om je dossier eerder te laten vernietigen.

Klachten en geschillen
Als je een klacht hebt of het ergens niet mee eens bent dan helpt het vaak om dit samen te bespreken. Maar soms is dat niet genoeg. Je kunt dan een klacht indienen. In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) wordt de klachtenafhandeling geregeld via de beroepsvereniging NFG.